Python快速入门 | python中频繁使用到的语句:for循环语句居然可以结合else骚起来?

小帅b在第一次接触到这样的写法的时候有点发傻:

本文隐藏内容 登陆 后才可以浏览
这就是 for 循环中的 else 的用法,如果你觉得绕的话,多看两遍,自己操作一下就懂了,那么现在,你能否在一个数字列表中,使用 for…else 找出所有的奇数呢?

14 Replies to “Python快速入门 | python中频繁使用到的语句:for循环语句居然可以结合else骚起来?”

 1. 大概意思懂了,但是让我用for else写一个判断全部奇数的我有点写不出来,思维定势在用for循环中用if else来判断,大家有答案可以让我借鉴一下嘛

  1. for i in range(1, 51):
   for j in range(i, 51):
   if i % 2 == 0:
   print(“偶数”, i)
   break
   else:
   print(“奇数”, i)

   1. 哇 这个论坛好奇葩,我有缩进的啊,而且评论不能回复图片嘛

 2. 重写一遍
  for i in range(1, 51):
  ____for j in range(i, 51):
  ________if i % 2 == 0:
  ____________print(“偶数”, i)
  ____________break
  ____else:
  ________print(“奇数”, i)

 3. 那请问为什么不直接用for里面用if else呢,是不是因为两层循环里可以迭代不同的对象?

 4. for i in range(0,21):
  for j in range(i,21):
  if i % 2 == 0:
  break
  else:
  print(i,’这是奇数’)

 5. for i in range(0,21):
  —for j in range(i,21):
  ——if i % 2 == 0:
  ——–break
  —else:
  ——–print(i,’这是奇数’)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注